Dnia 15 października odbyło się spotkanie nauczyciela wychowania fizycznego z uczniami klas IV-VIII, podczas którego zostali oni zapoznani z ideą konkursu na "Zespół klasowy godny miana fair-play". Okres trwania przedsięwzięcia to czas od października 2019 roku do maja 2020 roku.

Podczas spotkania uczniowie zostali zapoznani z zasadą fair-play, która stanowi podstawę naszej szkolnej edukacji. Poznali również regulamin konkursu na „Zespół klasowy godny miana fair-play”. W założeniu konkursu pod koniec każdego miesiąca roku szkolnego 2019/2020 zostanie wybrana klasa, która w największym stopniu zasłużyła na tytuł fair-play.

Udział uczniów w konkursie ma przyczynić się do zrozumienia istoty zasady fair-play, promowania sportowego ducha walki oraz zachowań pozbawionych agresji i przemocy. Ma również uczyć postaw życzliwości i współdziałania oraz dążenia do sukcesu, ale nie za wszelką cenę. Motto konkursu brzmi: "Nie ważne czy wygrałeś czy przegrałeś. Ważne jak grałeś!". 

Dnia 10 października 2019 roku odbyły się warsztaty wychowawcze w klasach IVa i IVb, prowadzone przez pedagoga terapeutę z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Białymstoku, na temat "Wchodzimy w rolę ucznia klasy IV. Tworzymy dobry klimat społeczny klasy". Podczas zajęć zostały zastosowane nowatorskie sposoby pracy z uczniami. Na warsztatach uczniowie poznali obowiązki ucznia klasy IV, uczyli się zaufania do siebie i do innych oraz szacunku do rówieśników oraz nauczycieli. Zajęcia miały również pozytywny wpływ na wzmocnienie przez dzieci ich poczucia własnej wartości.

Uczniowie poznali również czynniki wpływające na dobry klimat społeczny klasy, uświadomili sobie istotę takich wartości jak koleżeństwo, przyjaźń oraz akceptacja. Uczyli się także umiejętności współpracy w zespole klasowym oraz pełnienia w nim różnych ról. Dzieci miały też okazję do poznania swoich mocnych i słabych stron.

Dnia 27 września 2019 roku odbyły się warsztaty wychowawcze dla uczniów klasy IVa, prowadzone przez pedagoga szkolnego. Podczas zajęć zatytułowanych "Tworzymy dobry zespół klasowy"  wykorzystano różne techniki aktywizujące. Dzieci w trakcie warsztatów uczyły się budowania właściwych relacji z kolegami i nauczycielami, poznały bądź utrwaliły zasady i normy obowiązujące w zespole klasowym oraz konsekwencje wynikające z ich nieprzestrzegania. Podczas zajęć uczniowie wspólnie z pedagogiem szkolnym stworzyli "kontrakt klasowy", który każde z dzieci podpisało.

W trakcie zajęć uczniowie poznali również czym jest odpowiedzialność i współodpowiedzialność za zespół klasowy oraz jak należy budować atmosferę bezpieczeństwa i zaufania w grupie klasowej.