REGULAMIN KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH

Zasady korzystania z telefonów komórkowych  w Szkole Podstawowej Sióstr Misjonarek Św. Rodziny w Białymstoku.

„ Bardziej być niż mieć ”  J.P. II

Zasady przynoszenia i korzystania z telefonów komórkowych  w szkole.

Każdy uczeń przynoszący do Szkoły telefon komórkowy ma obowiązek: podpisać telefon imiennie, klasą, do godz. 8 05 zostawić go w wyznaczonym miejscu, Telefony odbierane są przez uczniów po zakończonych zajęciach (dydaktycznych i świetlicowych) tuż przed wyjściem do domu.

W nagłej sytuacji (np. choroba) uczeń ma prawo skorzystać z telefonu tylko i wyłącznie w Sekretariacie Szkoły.

W przypadku nieoddania telefonu każdy nauczyciel lub pracownik Szkoły ma obowiązek odebrać uczniowi telefon komórkowy i przekazać go wychowawcy klasy, traktując ten fakt jako niedostosowanie się do ustalonych zasad.

Wychowawca odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym i natychmiast informuje o tym Rodziców ucznia.

Sankcje w przypadku nieoddania telefonu przez ucznia:

Po pierwszej konfiskacie telefon zostaje u wychowawcy klasy. Wychowawca wzywa  na drugi dzień Rodzica i oddaje telefon Rodzicowi z podaniem informacji iż w przypadku powtórzenia sytuacji, nastąpi bezwzględny zakaz noszenia telefonu do szkoły przez miesiąc (obowiązuje wówczas  sporządzenie notatki w Zeszycie Uwag danej klasy,  zachowanie  takie  ma wpływ na ocenę z zachowania o 1 stopień w dół ). 

Przy powtarzającej się konieczności konfiskaty telefonu może nastąpić zakaz noszenia telefonu komórkowego do końca roku szkolnego (obowiązuje wówczas sporządzenie notatki w Zeszycie Uwag danej klasy, zachowanie  takie  ma wpływ na ocenę z zachowania o co najmniej  1stopień w dół). 

Inny sprzęt elektroniczny.

Uczniowie nie mogą przynosić do szkoły  sprzętu elektronicznego i innych rzeczy wartościowych.

Za przyniesiony do szkoły sprzęt elektroniczny i inne rzeczy wartościowe szkoła nie ponosi odpowiedzialności.

Szkoła nie ponosi odpowiedzialności także za nie właściwe korzystanie ze sprzętu elektronicznego oraz za powstałe szkody  będące wynikiem niestosowania się przez ucznia do ustalonych zasad. 

Zasady korzystania z telefonów komórkowych podczas wycieczek i wyjazdów.

Jadać  na wycieczkę, jeszcze przed wejściem do autokaru  uczniowie oddają telefon  Opiekunowi.

Telefon  będzie udostępniany uczniom  w wyznaczonej godzinie,  zwykle po kolacji .          

W uzasadnionych wypadkach opiekun może pozwolić na skorzystanie z telefonu w ciągu dnia  – pod kontrolą  opiekuna.

Zabieranie na wycieczki innego sprzętu elektronicznego jest niewskazane, szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia, niewłaściwe korzystanie ze sprzętu i skutki nie stosowanie się ucznia do ustalonych zasad.  

Internet

Za skutki powstałe w szkole a wynikające z niewłaściwego korzystania z Internetu i innego sprzętu elektronicznego  w domu  i  w innych miejscach szkoła również nie może ponosić odpowiedzialności.