REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZAFEK SZKOLNYCH

Regulamin korzystania z szafek szkolnych w Szkole Podstawowej

Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Św. Rodziny w Białymstoku

Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin korzystania z szafek szkolnych określa szczegółowe zasady oraz organizację użytkowania szafek przez uczniów Szkoły Podstawowej Sióstr Misjonarek Św. Rodziny im. Bł. B. Lament w Białymstoku.

 1. Szafki stanowią własność Szkoły.
 2. Uczniowie klas IV – VIII nabywają prawo do korzystania z przydzielonej szafki jedynie w czasie nauki w Szkole.
 3. Szafki są dwumiejscowe i na każdej z nich znajduje się numer, który przypisany jest do wybranych dwóch uczniów. W przypadkach losowych
  np. nieparzysta liczba uczniów, dopuszcza się zajmowanie szafki przez jednego ucznia.
 4. Na początku roku szkolnego wychowawca klasy uzupełnia listę uczniów z przydzielonymi numerami szafek i przekazuje ją do 10 września wyznaczonemu pracownikowi sekretariatu.
 5. Każda szafka posiada dwa klucze do użytku uczniów.
 6. Szafki wpisane są do księgi inwentarzowej i podlegają okresowemu spisowi, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Wszyscy pracownicy Szkoły mają prawo i obowiązek zwracać uwagę na wszelkie przejawy nieprawidłowości w zakresie dysponowania i użytkowania szafek szkolnych.

Zadania i obowiązki użytkowników szafek

 1. Szafki szkolne mają służyć uczniom do przechowywania ubrań, książek, pomocy naukowych oraz innych przedmiotów związanych
  z funkcjonowaniem ucznia na terenie Szkoły.
 2. Użytkownik szafki ponosi pełną odpowiedzialność za jej wygląd, stan i zawartość w czasie nauki w Szkole.
 3. Uczeń, który otrzymał szafkę szkolną powinien zadbać o jej należyte użytkowanie i poszanowanie zgodnie z zasadami higieny i bezpieczeństwa.
 4. Niedopuszczalne jest przechowywanie w szafkach szkolnych jakichkolwiek substancji chemicznych lub biologicznych mogących stwarzać zagrożenie dla społeczności Szkoły.
 5. Kategorycznie zabrania się przechowywania w szafkach środków i przedmiotów uważanych za niebezpieczne, a także szklanych pojemników
  i butelek, niezjedzonych pokarmów i brudnej odzieży.
 6. Napoje lub jedzenie w szczelnie zamkniętych pojemnikach mogą być przechowywane w szafce nie dłużej niż jeden dzień.
 7. Buty powinny być zawieszone w worku lub reklamówce co, szczególnie w okresie jesienno – zimowym, zabezpieczy szafkę przed rdzewieniem
  i dewastacją.
 8. W szafkach nie należy przechowywać rzeczy wartościowych, za utratę których Szkoła nie ponosi odpowiedzialności.
 9. Zabrania się dokonywania wewnątrz i na zewnątrz szafki napisów, rysunków oraz innych działań mających skutek trwały.
 10. Uczeń nie może zamieniać się na szafki z innymi użytkownikami szafek.
 11. Ewentualne kradzieże mienia oraz wszelkie uszkodzenia i usterki szafki uczeń powinien bezzwłocznie zgłosić do wychowawcy klasy lub nauczyciela dyżurującego, a ten po sporządzeniu krótkiej notatki, do sekretariatu szkolnego.
 12. Pod koniec roku szkolnego, na czas świąt i ferii zimowych, użytkownik szafki zobowiązany jest do opróżnienia szafki ze wszystkich znajdujących się tam przedmiotów i oddania klucza w depozyt do wychowawcy klasy.

Klucze i zasady ich użytkowania

 1. Uczeń otrzymuje klucz do szafki po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem i pisemnej akceptacji jego zapisów.
 2. Uczeń przekazuje klucz przed zakończeniem roku szkolnego, na czas świąt i ferii zimowych, do wychowawcy klasy. Uczniowie kontynuujący naukę w Szkole ponownie otrzymają klucz po rozpoczęciu nauki w nowym roku szkolnym.
 3. Uczniowie, którzy w danym roku kończą naukę w Szkole zobowiązani są do zwrotu klucza najpóźniej w ostatnim tygodniu danego roku szkolnego. Uczniowie, którzy nie zwrócą klucza będą obciążeni kosztem dorobienia duplikatu klucza lub wymiany zamka.
 4. Uczniowie przenoszący się do innej szkoły lub kończący naukę w klasie ósmej zwracają klucz do szafki przed odebraniem dokumentów. Jednocześnie wychowawca klasy obowiązkowo kontroluje stan szafki, zaś o wszelkich uchybieniach bezzwłocznie informuje sekretariat Szkoły sporządzając stosowną notatkę. 
 5. W przypadku zagubienia klucza lub jego uszkodzenia uczeń ponosi koszt dorobienia klucza lub wymiany zamka.
 6. Zabrania się dorabiania klucza we własnym zakresie. Jeżeli jednak do tego dojdzie, uczeń będzie obciążony kosztem wymiany zamka.
 7. Uczeń zabezpiecza swoje mienie poprzez prawidłowe zamykanie szafki, nie pozostawianie klucza w zamku oraz nieudostępnianie go innym osobom.

Przypadki szczególne

 1. W przypadku zniszczenia szafki szkolnej, całkowite koszty związane z naprawą lub zakupem nowej szafki ponoszą tylko i wyłącznie jej użytkownicy.
 2. Postępowanie wyjaśniające w przypadkach szczególnych prowadzi Dyrekcja Szkoły.
 3. Szkoła zastrzega sobie prawo do otwierania szafki szkolnej bez informowania ucznia w przypadku prac konserwacyjnych, kontroli stanu wewnętrznego szafki lub podejrzenia o przechowywanie przedmiotów niedozwolonych.

Postanowienia końcowe

 1. Wszyscy uczniowie szkoły zobowiązani są znać, przestrzegać i stosować postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku nieprzestrzegania postanowień Regulaminu przez ucznia może zostać on pozbawiony szafki szkolnej zaś w szczególnych przypadkach może mieć obniżoną ocenę śródroczną lub końcoworoczną z zachowania. Decyzję nieodwołalnie podejmuje Dyrekcja Szkoły.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie ostateczne decyzje podejmuje Dyrekcja Szkoły.

Białystok, 01.09.2020r.